Kuntavaaliteemat 2021


KUNTAVAALITEEMAT 2021

ELINVOIMAINEN KEMI 2030

PAIKALLISILLA YRITYKSILLÄ VAHVAT KASVUEDELLYTYKSET

– Yrittäjät vahvemmin mukaan Kemin elinvoiman kehittämiseen / yrittäjien ääni paremmin kuuluviin

– Tuetaan uuden yksityisen elinkeinotoiminnan syntymistä ja kehittymistä

– Avataan julkisia tiloja, infrastrukstuuria sekä maa- ja vesialueita innovatiivisen yritystoiminnan kokeiluympäristöksi

– Tehostetaan yritysneuvontaa rahoitus- ja investointitarpeissa ja työvoiman saamisessa

MONIPUOLISET KOULUTUSMAHDOLLISUUDET PERUSKOULUSTA YLIOPISTO-OPINTOIHIN SAAKKA

– Yliopistokeskuksen luominen Kemiin

– Kiertotalouteen ja bioteollisuuteen liittyvien opintojen lisääminen toisen ja korkea-asteen koulutustarjontaan (Lappia, Lapin AMK ja yliopisto)

– Lukiokoulutuksen opetustarjonnan monipuolistaminen

TYÖ JA TEKIJÄT KOHTAAVAT

– Aloittavien yritysten ohjaus- ja neuvontapalveluiden vahvistaminen

– Laadukkaat työllisyydenhoidon palvelut työtä hakeville ja ammatin vaihtoa suunnitteleville

HYVINVOIVA KEMI 2030

LIIKE ON LÄÄKE – KAIKKI LIIKKUU

– Tarvelähtöisiä liikuntaseteleitä eri kohderyhmille (mm. ikääntyneet, lapset ja nuoret)

– Vahvistetaan kaupungin koordinoimia liikunta- ja terveysneuvonnan palveluita

– Liikuntapaikat kuntoon; Uusi monitoimihalli Sauvosaareen, uusi uimahalli ja maauimala, lämmitettävä tekonurmi ja jäähallin uudistaminen

EHKÄISEVÄT PALVELUT LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN TUKENA

– Matalan kynnyksen perhekeskuspalvelujen kehittäminen ja perheiden arkeen vieminen

– Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen koulunuorisotyötä laajentamalla

– Pidetään yllä laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja / varhaiskasvatus tukee ennaltaehkäisevää perhetyötä

– Monipuolistetaan harrastusmahdollisuuksia osana koulupäivää yhteistyössä 3. sektorin kanssa

KUNTALAISTEN OSALLISUUS ON KUULUMISTA JA KUULLUKSI TULEMISTA

– Korotetaan osallistavan budjetoinnin määrärahoja

– Vahvistetaan kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä – taloudellinen tuki, kumppanuussopimukset

– Hyvinvointijohtamiseen ja osallisuustyöhön uusia välineitä — Asiakas- ja asukasraadit, digitaalisen osallistumisen mahdollisuudet

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

– Turvataan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen yhteispäivystys

VETOVOIMAINEN KEMI 2030

UUSIUTUVAT ASUINALUEET

– Kaavoituksen painopisteenä uusien tonttialueiden ja rantojen hyödyntäminen niin asumisessa kuin viheralueinakin

– Uiton alueen kehittäminen asuinalueena

– Asuntomessut Kemiin seuraavalla valtuustokaudella

VIHREÄ JA VIIHTYISÄ KEMI

– Uusi lastenpuisto Mansikkanokalle (leikkipuisto, jonka ympärillä senioreiden kuntoilumahdollisuudet)

– Kaupunginosien ja lähiöiden leikkikentät kuntoon

– Pidetään huolta Kemin kauniista puistoista, ranta- ja viheralueista ja kehitetään niitä asukkaiden iloksi

ESTEETTÖMIEN ULKOILUREITTIEN VERKOSTO RANTA-ALUEILLA

– Kävely- ja pyöräilyverkoston laajentaminen ja kehittäminen rantaa hyödyntäen

KULTTUURISTA VETOVOIMAA KOKO ALUEELLE

– Kulttuuripalveluja kaikille kuntalaisille – uusia palvelumalleja ja kulttuurituotteita eri väestöryhmille

– Edistetään kulttuurin, koulutuksen ja elinkeinotoimijoiden yhteistyötä uusien palvelujen ja yritystoiminnan lisäämiseksi

– Kulttuurikeskusta kehitetään lasten ja nuorten kohtaamispaikkana lisäämällä heille suunnattuja palveluita

– Kirjastotoiminnan monipuolistaminen kohtaamisen ja harrastamisen tueksi ja tilaksi


PIDETÄÄN HUOLTA KEMISTÄ. KEMI PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ

Comments are closed.